Saltar ligações

27 Maio

Eyeshield GamingEyeshield

4

Team AlientechAlientech

16
27 Maio

Eyeshield GamingEyeshield

16

Galatics ESportsGalatics

13
27 Maio

EasyMindEasyMind

10

Galatics ESportsGalatics

16
27 Maio

Eyeshield GamingEyeshield

15

EasyMindEasyMind

15
27 Maio

Galatics ESportsGalatics

5

Team AlientechAlientech

16
28 Maio

Team Império MultimédiaImpério

16

Team Alientech.BrAlientechbr

3
28 Maio

jA'ViJavi

16

Botashake E-Sports ClubBotashake

4
28 Maio

jA'ViJavi

5

Team Alientech.BrAlientechbr

16
28 Maio
15:30

Botashake E-Sports ClubBotashake

1

Team Império MultimédiaImpério

16
28 Maio
14:30

Team Alientech.BrAlientechbr

16

Botashake E-Sports ClubBotashake

4
28 Maio

Team AlientechAlientech

2

jA'ViJavi

1
29 Maio

Team Alientech.BrAlientechbr

2

Eyeshield GamingEyeshield

0
29 Maio

Team AlientechAlientech

0

Team Alientech.BrAlientechbr

3

1

Team Alientech.Br

j5
v5
e0
d0

0 pt

2

Team Alientech

j5
v4
e0
d1

0 pt

3

jA'Vi

j4
v2
e0
d2

0 pt

4

Eyeshield Gaming

j4
v1
e1
d2

0 pt